Hotarari CA

Hotarari 2024

Hotararea nr. 1 din 26.02.2024- Aici

Hotararea nr. 2 din 29.04.2024- Aici

Hotararea nr. 3 din 27.06.2024- Aici

Hotarari 2023

Hotararea nr. 1 din 17.01.2023 - Aici

Hotararea nr. 2 din 13.02.2023- Aici

Hotararea nr. 3 din 02.03.2023- Aici

Hotararea nr. 4 din 05.05.2023- Aici

Hotararea nr. 5 din 27.07.2023- Aici

Hotararea nr. 6 din 22.08.2023- Aici

Hotararea nr. 7 din 19.10.2023- Aici

Hotararea nr. 8 din 20.11.2023- Aici

Hotararea nr. 9 din 18.12.2023- Aici

Hotarari 2022

Hotararea nr 1 din 18.02.2022 - AICI

Hotararea nr 2 din 25.02.2022 - AICI

Horararea nr. 3 din 16.03.2022  - AICI

Hotararea nr 4 din 07.04.2022 - AICI

Hotararea nr. 5 din 26.04.2022 - AICI

Hotararea nr 6 din 14.06.2022 - AICI

Hotararea nr 7 din 27.07.2022 - AICI

Hotararea nr. 8 din 19.09. 2022 - AICI

Hotararea nr. 9 din 18.10. 2022 - AICI

Hotararea nr. 10 din 14.11.2022 - AICI

Horararea nr. 11 din 17.11.2022- AICI

Horararea nr. 12 din 14.12.2022- AICI

Horararea nr. 13 din 20.12.2022- AICI

Hotarari 2021

Hotararea CA nr. 14 din 22.12.2021 - AICI

Hotararea nr 13 din 14.12.2021 - AICI

Hotararea nr 12 din 24.11.2021 - AICI

Hotararea nr. 11 din 05.11.2021 - AICI

Hotararea nr. 10 din 13.10.2021 - AICI

Hotararea nr. 9 din 27.09.2021 - AICI

Hotararea nr. 8 din 20.08.2021 - AICI

Hotararea nr. 7 din 21.07.2021 - AICI

Hotarare nr. 6 din 08.07.2021 - AICI

Hotarare nr. 5 din 31.05.2021 - AICI

Hotarare nr. 4 din 26.04.2021 - AICI

Hotarare nr. 3 din 09.04.2021 - AICI

Hotararea nr. 2 din 23.03.2021 - AICI

Hotararea nr. 1 din 12.01.2021 - AICI