Legislatie

HOTĂRÂRE nr. 370-2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

HOTĂRÂRE nr. 696 - 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,actualizare la 20.08.2021

LEGE nr. 55-2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,actualizare la 16.08.2021

LEGE nr. 95-2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE, actualizata la 16.08.2021

ORDIN nr. 15-2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158-2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale,actualizare la 02.08.2021

Legea 45/2019 modifica Legea nr. 95/2006

LEGE nr. 95-2006 actualizare la data de 14.03.2019

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158-2005 actualizata la data de 12.03.2019

ORDIN nr. 932-2018 actualizat la data de 13.03.2019

ORDIN nr. 870-2004 actualizat la data de 12.03.2019

ORDIN nr. 832-302-2008 actualizat la data de 12.03.2019

ORDIN nr. 1410-2016 actualizare la data de 12.03.2019

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE *)

HOTĂRÂRE nr. 206 din 25 martie 2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

HOTĂRÂRE nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice *) - Republicată

ORDIN nr. 145 din 11 februarie 2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor

ORDIN nr. 867 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

ORDIN nr. 868 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

ORDIN nr. 60 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

ORDIN nr. 1260 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării

ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

ORDIN nr. 974 din 30 noiembrie 2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate

ORDIN nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

ORDIN nr. 1228 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane

LEGEA drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003

Log in